کارت خرید

وب هاست اقتصادی

 • Eco-50MB

  • سی پنل کنترل پنل
  • 50 مگا بایت فضای وب
  • 500 مگابایت پهنای باند
  • 1 اف تی پی اکانت
  • 1 تعداد اکانت ایمیل
  • 0 ایمیل لیست
  • 0 پایگاه داده
  • 0 افزودن دامنه
  • 0 ساب دامنه
  • 5 حد اکثر توانایی فرستادن ایمیل در ساعت
 • Eco-100MB

  • سی پنل کنترل پنل
  • 100 مگا بایت فضای وب
  • 1024 مگابایت پهنای باند
  • 1 اف تی پی اکانت
  • 1 تعداد اکانت ایمیل
  • 0 ایمیل لیست
  • 1 پایگاه داده
  • 0 افزودن دامنه
  • 0 ساب دامنه
  • 5 حد اکثر توانایی فرستادن ایمیل در ساعت
 • Eco-250MB

  • سی پنل کنترل پنل
  • 250 مگا بایت فضای وب
  • 1024 مگابایت پهنای باند
  • 1 اف تی پی اکانت
  • 1 تعداد اکانت ایمیل
  • 0 ایمیل لیست
  • 1 پایگاه داده
  • 0 افزودن دامنه
  • 1 ساب دامنه
  • 5 حد اکثر توانایی فرستادن ایمیل در ساعت
 • Eco-500MB

  • سی پنل کنترل پنل
  • 500 مگا بایت فضای وب
  • 1024 مگابایت پهنای باند
  • 1 اف تی پی اکانت
  • 2 تعداد اکانت ایمیل
  • 1 ایمیل لیست
  • 2 پایگاه داده
  • 0 افزودن دامنه
  • 2 ساب دامنه
  • 5 حد اکثر توانایی فرستادن ایمیل در ساعت
 • Eco-1024MB

  • سی پنل کنترل پنل
  • 1024 مگا بایت فضای وب
  • 2048 مگابایت پهنای باند
  • 2 اف تی پی اکانت
  • 5 تعداد اکانت ایمیل
  • 1 ایمیل لیست
  • 2 پایگاه داده
  • 1 افزودن دامنه
  • 1 پارک دامنه
  • 2 ساب دامنه
  • 10 حد اکثر توانایی فرستادن ایمیل در ساعت
 • Eco-2048MB

  • سی پنل کنترل پنل
  • 2048 مگا بایت فضای وب
  • 3072 مگابایت پهنای باند
  • 3 اف تی پی اکانت
  • 7 تعداد اکانت ایمیل
  • 2 ایمیل لیست
  • 3 پایگاه داده
  • 1 افزودن دامنه
  • 2 پارک دامنه
  • 3 ساب دامنه
  • 10 حد اکثر توانایی فرستادن ایمیل در ساعت
 • Eco-5120MB

  • سی پنل کنترل پنل
  • 5120 مگا بایت فضای وب
  • 4096 مگابایت پهنای باند
  • 4 اف تی پی اکانت
  • 10 تعداد اکانت ایمیل
  • 3 ایمیل لیست
  • 4 پایگاه داده
  • 2 افزودن دامنه
  • 3 پارک دامنه
  • 4 ساب دامنه
  • 15 حد اکثر توانایی فرستادن ایمیل در ساعت
 • Eco-10240MB

  • سی پنل کنترل پنل
  • 10240مگا بایت فضای وب
  • 5120 مگابایت پهنای باند
  • 5 اف تی پی اکانت
  • 10 تعداد اکانت ایمیل
  • 4 ایمیل لیست
  • 5 پایگاه داده
  • 3 افزودن دامنه
  • 4 پارک دامنه
  • 5 ساب دامنه
  • 20 حد اکثر توانایی فرستادن ایمیل در ساعت