وب هاست اقتصادی

Eco-50MB

میزبانی اقتصادی پلن 1
پارک دامنه 0

 • سی پنل کنترل پنل
 • 50 مگا بایت فضای وب
 • 500 مگابایت پهنای باند
 • 1 اف تی پی اکانت
 • 1 تعداد اکانت ایمیل
 • 0 ایمیل لیست
 • 0 پایگاه داده
 • 0 افزودن دامنه
 • 0 ساب دامنه
 • 5 حد اکثر توانایی فرستادن ایمیل در ساعت
Eco-100MB

میزبانی اقتصادی پلن 2
پارک دامنه 0

 • سی پنل کنترل پنل
 • 100 مگا بایت فضای وب
 • 1024 مگابایت پهنای باند
 • 1 اف تی پی اکانت
 • 1 تعداد اکانت ایمیل
 • 0 ایمیل لیست
 • 1 پایگاه داده
 • 0 افزودن دامنه
 • 0 ساب دامنه
 • 5 حد اکثر توانایی فرستادن ایمیل در ساعت
Eco-250MB

میزبانی اقتصادی پلن 3
پارک دامنه 1

 • سی پنل کنترل پنل
 • 250 مگا بایت فضای وب
 • 1024 مگابایت پهنای باند
 • 1 اف تی پی اکانت
 • 1 تعداد اکانت ایمیل
 • 0 ایمیل لیست
 • 1 پایگاه داده
 • 0 افزودن دامنه
 • 1 ساب دامنه
 • 5 حد اکثر توانایی فرستادن ایمیل در ساعت
Eco-500MB

میزبانی اقتصادی پلن 4
پارک دامنه 1

 • سی پنل کنترل پنل
 • 500 مگا بایت فضای وب
 • 1024 مگابایت پهنای باند
 • 1 اف تی پی اکانت
 • 2 تعداد اکانت ایمیل
 • 1 ایمیل لیست
 • 2 پایگاه داده
 • 0 افزودن دامنه
 • 2 ساب دامنه
 • 5 حد اکثر توانایی فرستادن ایمیل در ساعت
Eco-1024MB

میزبانی اقتصادی پلن 5
پارک دامنه 1

 • سی پنل کنترل پنل
 • 1024 مگا بایت فضای وب
 • 2048 مگابایت پهنای باند
 • 2 اف تی پی اکانت
 • 5 تعداد اکانت ایمیل
 • 1 ایمیل لیست
 • 2 پایگاه داده
 • 1 افزودن دامنه
 • 1 پارک دامنه
 • 2 ساب دامنه
 • 10 حد اکثر توانایی فرستادن ایمیل در ساعت
Eco-2048MB

میزبانی اقتصادی پلن 6

 • سی پنل کنترل پنل
 • 2048 مگا بایت فضای وب
 • 3072 مگابایت پهنای باند
 • 3 اف تی پی اکانت
 • 7 تعداد اکانت ایمیل
 • 2 ایمیل لیست
 • 3 پایگاه داده
 • 1 افزودن دامنه
 • 2 پارک دامنه
 • 3 ساب دامنه
 • 10 حد اکثر توانایی فرستادن ایمیل در ساعت
Eco-5120MB

میزبانی اقتصادی پلن 7

 • سی پنل کنترل پنل
 • 5120 مگا بایت فضای وب
 • 4096 مگابایت پهنای باند
 • 4 اف تی پی اکانت
 • 10 تعداد اکانت ایمیل
 • 3 ایمیل لیست
 • 4 پایگاه داده
 • 2 افزودن دامنه
 • 3 پارک دامنه
 • 4 ساب دامنه
 • 15 حد اکثر توانایی فرستادن ایمیل در ساعت
Eco-10240MB

میزبانی اقتصادی پلن 8

 • سی پنل کنترل پنل
 • 10240مگا بایت فضای وب
 • 5120 مگابایت پهنای باند
 • 5 اف تی پی اکانت
 • 10 تعداد اکانت ایمیل
 • 4 ایمیل لیست
 • 5 پایگاه داده
 • 3 افزودن دامنه
 • 4 پارک دامنه
 • 5 ساب دامنه
 • 20 حد اکثر توانایی فرستادن ایمیل در ساعت