میزبانی بر روی سیستم عامل ابری

پلن 2 گیگ هاست VIP
پلن 5 گیگ هاست VIP
پلن 10 گیگ هاست VIP