امضای دیجیتالی(3)

II. مدل قانون UNCITRAL بعنوان يك ابزار براي هماهنگ سازي قانونها:

همانطور كه در مدل قانون UNCTTRAL در تجارت الكترونيكي گفته شد، قانون جديد به شكل يك متن قانونگذاري شده اي است كه به كشورهاي مشترك المنافع براي همكاري در قانون ملي شان توصيه مي‌شود. مدل قانون با متقابل عمل كردن عملكرد طبيعي قوانين بين المللي خصوصي اداره نمي‌شود. بر خلاف يك قرار داد غير رسمي‌بين المللي، مدل قانونگذاري به اين امر نياز ندارد كه كشورهاي مشترك المنافع آن را براي اعلام كردن به ملتهاي متحده و يا ديگر كشورهايي كه ممكن است اين قانونگذاري را داشته باشند، وضع قانون شود.

در تركيب واتصال متن اين قانونگذاري در سيستم قانوني  يك كشور مشترك االمنافع مي‌تواند تعدادي از بندها و ماده هاي اين قانون را اصلاح كند ويا اينكه تعدادي از آنها را كنار بگذارد. در مورد يك قرار داد غير رسمي، قابليت امكان پذيري تغييرات براي متن يكنواخت و متحد الشكل توسط قسمتهايي از كشورهاي مشترك المنافع ساخته مي‌شود كه محدودتر مي‌باشد.

قرار دادهاي رسمي‌قانون تجارت معمولا يا بطور كلي استثناها را نهي مي‌كنند و يا فقط تعداد كمي‌از آنها را مجاز مي‌كنند. قابليت انعطاف پذيري ذاتي در قانگذاري واقع در مواردي كه احتمالا كشورهاي مشترك المنافع، خواهان تغيير و اصلاحاتي در آن هستند قبل از وضع آن بعنوان يك قانون ملي آماده و مهيا خواهد شد. بهر حال، اين مطلب نشان مي‌دهد كه درجه و قطعيت هماهنگ سازي بدست آمده بواسطه اين مدل قانونگذاري شباهتش به يك قرار داد غير رسمي‌كمتر مي‌باشد. در هر صورت، اين مضرات مدل قانونگذاري مي‌تواند توسط اين واقعيت كه تعداد كشورهاي مشترك المنافع هوا كننده اين مدل قانوتگذاري در اصل بيشتر از تعداد كشورهاي مشترك المنافع خوا خواه يك قرار داد غير رسمي‌است، متعادل و متوازن شود. كه در دستور بدست آمده از يك درجه رضايتمندي از هماهنگ سازي اين مطلب به كشورهاي مشترك المنافع توصيه مي‌شود.

اين مطلب توسط تعدادي از كشورها مورد مطالعه وبررسي قرار گرفته است كه نتايج قانوني مرتبط با استفاده از امضاهاي الكترونيكي تا كنون توسط مدل قانون UNCTTRAL در تجارت الكترونيكي تجزيه وتحليل شده است و براي تعديل و وفق دادن بيشتر قوانين در امضاهاي الكترونيكي طرح ريزي نمي‌كند بلكه تجارب بازار را در عرصه هاي جديد بهتر برقرار مي‌كند. بهر حال، كشورهاي مشترك المنافع در وضع قانون جديد در كنار مدل قانون UNCTTRAL در تجارب الكترونيكي مي‌تواند مزيتهاي الحاقي واضافي را انتظار داشته باشد. در اين كشورها در اصل اختيارات قانوگذاري و دولتي در روند عمل آماده سازي قانون براي نتايج صدور امضاهاي الكترونيكي مي‌باشد كه شامل برقراري PKI و قطعيت در بندها وماده هاي قانون ارائه شده براي راهنمايي ابزار بين المللي است كه توسط نتايج PKI و اصطلاحات فني موجود در آن آماده سازي و مهيا مي‌شود. براي همه كشورها، اين مدل از قانون يك سري دستورات بينادي را پيشنهاد و ارائه مي‌دهد كه مي‌توانند بيش از مدل PKI استفاده و به كار برده شوند زيرا آنها با نقش متقابل و عملكرد مجزايي مواجه مي‌شوند كه در همه انواع امضاهاي الكترونيكي گنجانده مي‌شوند و يك عملكرد سومي‌كه دراين انواع معين از امضاهاي الكترونيكي وجود خواهد داشت.

III نشانه گذاريهاي كلي وعمده در امضاهاي الكترونيكي- A: عملكردهاي اين نوع امضاها:

مقاله هفتم از مدل قانون UNCTTRAL پايه ريزي شده بر روي شناسايي عملكردهاي يك امضاء در يك محيط كاغذي است. در آماده سازي مدل قانون UNCTTRAL در تجارت الكترونيكي، گروه كار بر روي عملكردهاي زير كه توسط امضاهاي دست نوشته انجام شدند، بحث كرد: شناسايي يك شخص، فراهم كردن قطعيت براي اختيارات شخصي كه شخص در عمل امضاء كردن دارد، محلق شدن شخص به محتويات يك سند و مدرك علاوه بر اين، مطلب شايان ذكر است كه يك امضاء مي‌تواند عملكردهاي گوناگوني را كه وابسته به ماهيت سندي است كه امضاء مي‌شود، انجام دهد. مثلا يك امضا مي‌تواند نظارت بر يك قسمت از محتويات قرار داد راتصديق كند.

B: امضاهاي ديجيتالي و ديگر امضاهاي الكترونيكي:

در بحث مطلوبيت و قابليت اجراي آماده سازي مدل جديد قانون UNCTTRAL و در تعريف هدف قوانين متحد الشكل و يكنواخت در امضاهاي الكترونيكي، UNCTTRAL در اصل تكنيكهاي مختلفي از امضاي الكترونيكي را مورد آزمايش قرار داده است كه يا در حال حاضر مورد استفاده قرار مي‌گيرد و يا تحت توسعه مي‌باشد. هدف معمول اين تكنيكها فراهم كردن معادلات عملكردي از قبيل امضاهاي دست نوشته شده و انواع ديگر مكانيسم هاي معتبر سازي استفاده شده در يك محيط كاغذي است (يعني مهر ومومها و بر چسب ها) تكنيكهاي مشابه مي‌توانند عملكردهاي الحاقي را در محدوده فعاليت تجارت الكترونيكي كه مشتق شده از عملكردهاي يك امضاء است، انجام دهد. اما اين عمل با هيچ معادله دقيق و كاملي در يك محيط پايه ريزي شده بر روي كاغذ مرتبط نمي‌باشد و آنها بهم وابسته نيستند.

امضاهاي الكترونيكي در تكنيكهاي ديگري از رمز نويسي با كليد عمومي:

در كنار امضاهاي ديجيتالي كه بر روي رمز نويسي با كليدعمومي‌پايه ريزي شده است، ابزار و وسايل مختلف ديگري وجود دارد كه در نظريه حاشيه اي موجود در مكانيسم هاي امضا الكترونيكي تحت پوشش قرار مي‌گيرد كه مي‌توانند بطور متداول و مرسوم استفاده شوند يا براي استفاده بيشتر مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد. براي مثال تكنيكهاي قطعي و معين در اعتبار سازي بواسطه يك ابزار وسيله بيومتريك كه بر روي امضاهاي دست نوشته شده پايه ريزي شدند مورد اطمينان قرار مي‌گيرد در چنين ابزاري، يك امضاء كننده بطور دستي وبا استفاده از يك قلم مخصوص امضاء خواهد كرد كه يا برروي صفحه كامپيوتر و با بر روي پد ديجتالي مي‌باشد. امضاي دست نوشته شده سپس توسط كامپيوتر تجزيه و تحليل خواهند شد وبعنوان يك سري مقاديري كه اعداد آن به رمز نوشته شده ذخيره مي‌شوند كه مي‌تواند به يك پيام اطلاعاتي ضميمه شود.

امضاهاي ديجيتالي در رمز نويسي با كليد عمومي:

در نقطه نظر افزايش استفاده از تكنيكهاي امضاي ديجيتالي در تعدادي از كشورها مقدمات گفته شده در پايين ممكن است در رمز نويسي با كليد عمومي‌براي امضاهاي ديجيتالي كمك كند.

نظريه هاي تكنيكي واصطلاحات فني- (i) رمز نويسي:

امضاهاي ديجيتالي با استفاده از رمز نويسي به وجود آورده مي‌شوند و مورد تحقيق و بررسي قرار مي‌گيرند. شاخه از رياضيات كاربردي كه خودش را با پيام انتقال داده شده مرتبط مي‌كند علي الظاهر از شكل پيچيده و نامفهوم به شكل اصلي اش بر مي‌گردد. امضاهاي ديجيتالي آنچه را كه بعنوان رمز نويسي با كليد عمومي‌شناخته شده بود را استفاده مي‌كند كه اغلب بر روي استفاده از عملكردهاي الگوريتمي‌براي بوجود آوردن دو تفاوت كه بطور رياضي گونه با كليد ها مرتبطند، پايه ريزي مي‌شود. يكي از اينگونه كليد ها براي بوجود آوردن يك امضاي ديجيتالي يا اطلاعات انتقال يافته كه علي الظاهر بشكل پيچيده و نامفهوم است استفاده مي‌شود و ديگري براي تحقيق و بررسي در مورد يك امضاي ديجيتالي يا برگرداندن پيام به شكل اصلي اش مورد استفاده قرار مي‌گيرد. تجهيزات كامپيوتر نرم افزارها دو نوع از اين كليدها را كه اغلب بطور اشتراكي به سيسمتهاي رمز نويسي و يا بطور اختصاصي تر به سيسمتهاي رمزي نويسي نامتقارن نسبت داده مي‌شوند، مورد استفاده قرار مي‌دهند اين كليدها در جايي قرار دارند كه براي استفاده از الگوريتمهاي نامتقارن مورد اطمينان مي‌باشند. هنگامي‌كه استفاده از رمز نويسي يكي از ساختارهاي عمده امضاهاي ديجيتالي است واقعيت علامت رمزي كه يك امضاي ديجيتالي براي معتبر ساختن يك پيام حاوي اطلاعات ديجيتالي مورد استفاده قرار مي‌دهد نبايد با يك استفاده كلي تر رمز نويسي براي اهداف اطمينان سازي مختل و درهم بر هم شود. قابليت اطمينان سازي در تقلب يك روشي است كه براي رمز نويسي يك ارتباط الكترونيكي فقط توسط شخص گيرنده پيام قابل خواندن مي‌باشد و به جز اين شخص هيچ فرد ديگري اين توانايي را نخواهد داشت.

كليدهاي عمومي‌وكليدهاي خصوصي:

كليد هاي تكميلي استفاده شده براي امضاهاي ديجيتالي در اصل كليد خصوصي وكليد عمومي‌ناميده مي‌شوند كه در كليد خصوصي مي‌توان گفت كه فقط توسط شخص امضاء كننده و براي بوجود آوردن امضاي ديجيتالي مورد استفاده قرار رمي‌گيرد و در كليد عمومي‌مي‌توان گفت كه به طور معمول و گسترده تر توسط يك شخص مورد اعتماد براي تحقيق ورسيدگي به امضاهاي ديجيتالي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. از استفاده كننده از يك كليد خصوصي انتظار مي‌رود كه كليد خصوصي را بطور سري و محرمانه نگهداري كند. اين مطلب بايد تذكر داده شود كه مصرف كننده منحصر به فرد نيازي به شناختن ودانستن كليدخصوصي ندارد. اگر تعداد زيادي از افراد به تحقيق و بررسي امضاهاي ديجيتالي امضاء كننده نياز داشته باشند آنگاه كليد عمومي‌بايد قابل دسترس باشد يا اينكه به همه آنها توزيع شود بطور مثال با منتشر كردن آن در يك مخزن ويا هر شكل ديگري از دستور نامه عمومي، يعني جايي كه دسترسي به آن با سهولت و سرعت انجام شود. گر چه كليدهاي جفتي بطور رياضي گونه بهم مرتبط هستند اما اگر يك رمزنويسي نامتقارن و نامتناسب طراحي و بطور مطمئن وايمن استفاده شود آنگاه مشتق شدن كليد خصوصي از دانش واطلاعاتي كه در كليد عمومي‌وجود دارد يك امر غير ممكن خواهد شد.

عملكرد اختلاط و بازسازي:

علاوه بر توليد يك كليدجفتي، روند بنيادي واصلي ديگري وجود دارد كه به طور كلي بعنوان عملكرد باز سازي عنوان مي‌شود و در بوجود آوردن و تحقيق و بررسي كردن در مورد يك امضاي ديجيتالي مورد استفاده قرار مي‌گيرد يك عملكرد بازسازي در اصل يك روند رياضي گونه است كه بر روي الگوريتمي‌پايه ريزي مي‌شود كه يك ارائه و نمايش ديجيتالي را بوجود مي‌آورد، يا شكل متراكم شده و بهم فشرده شده پيام را اغلب به عنوان يك خلاصه پيام ارائه مي‌دهد. هنگامي‌كه عملكرد بازسازي يكسان مورد استفاه قرار مي‌گيرد هر تغيير براي پيام يك بازسازي مختلفي را بطور غير قابل تغيير نتيجه خواهد داد.

امضاي ديجيتالي:

براي امضاء كردن يك مدرك ياهر بخش اطلاعات ديگر، امضاء كننده اول بطور مختصر و مفيد، حد و مرزهاي آنچه را كه بايد امضاء شود را معين مي‌كند. سپس يك عملكرد بازسازي در نرم افزار امضاء كننده مي‌تواند يك نتيجه بازسازي يكنواختي را براي اطلاعاتي كه بايد امضاء شوند، محاسبه كند كه اين عمل بدين ترتيب است كه نرم افزار امضاء كننده، نتايج بازسازي را به يك امضاي ديجيتالي با استفاده از كليد خصوصي امضاء كننده انتقال مي‌دهد. نرم افزار امضاي ديجيتالي يك مقدار منحصر به فردي براي اطلاعات امضاء شده و اطلاعات استفاده شده با كليد خصوصي است كه در اينصورت به پيام ذخيره شده يا انتقال يافته دسترسي پيدا مي‌كند.

تصديق و تصويب امضاهاي ديجيتالي:

تصديق و تصويب امضاهاي الكترونيكي يك روند كنترل امضاي الكترونيكي توسط رجوع به پيام اصلي و يك كليد عمومي‌داده شده است. و در نتيجه تعيين كردن اين مطلب كه آيا امضاي ديجيتالي براي پيامهايي كه با استفاده از كليد خصوصي به كليد عمومي‌ارجاع داده شده مي‌شوند، بوجود مي‌آيد يا نه! تصديق وتصويب امضاهاي ديجيتالي توسط محاسبه يك بازسازي جديد پيامهاي اصلي بوسيله عملكرد بازسازي يكسان انجام مي‌شود. سپس با استفاد از كليد عمومي‌و بازسازي جديد، تصويب كننده كنترل مي‌كند كه آيا امضاي الكترونيكي با استفاده از مرتبط شدن با كليد خصوصي بوجود مي‌آيد يا نه و آيا اخيرا بازسازي محاسبه شده با بازسازي اصلي كه در طول روند امضاء كردن ديجيتالي انتقال داده مي‌شود، هماهنگ و سازگار است يا نه! نرم افزار تصويب كننده، امضاهاي الكترونيكي را تصديق خواهد كرد اگر: a كليد خصوصي امضاء كننده براي امضاء كردن بطور ديجيتالي استفاده شود كه در اينصورت كليد عمومي‌امضاء كننده فقط يك امضاي ديجيتالي بوجود آمده توسط اين كليد خصوصي را تصديق و تصويب مي‌كند. b  پيامهاي غير متناوب و تغيير نيافته اي كه براي اينكه توسط تصويب كننده محاسبه شود در طول روند تصويب از امضاهاي ديجيتالي نتيجه شود.


شالوده و زير سازي كليد عمومي‌ذخيره كنندگان خدمات گواهينامه:

براي تصديق و تصويب كردن يك امضاي ديجيتالي، تصويب كننده بايد به كليد عمومي‌امضاء كننده دسترسي داشته باشد و اطمينان حاصل كند كه اين مرتبط با كليد خصوصي امضاء كننده مي‌شود. بهر حال، يك جفت كليد عمومي‌و كليد خصوصي، هيچ پيوستگي رمزي و اساسي براي هر شخصي ندارد، بلكه اين به آساني يك جفت عدد مي‌باشد. يك مكانيسم الحاقي براي پيوستن و مشاركت كردن يك شخص مخصوص يا ماهيت ويژه براي اين كليدهاي جفتي ضروري و لازم مي‌باشد. اگر رمز نويسي با كليد براي بكار بردن اهداف اداره شده اش مورد استفاده قرار گيرد، آنگاه اين مطلب نياز به فراهم كردن يك روش براي ساخت كليد هاي قابل دسترس در گوناگوني گسترده اي از اشخاص دارد كه تعداد زيادي از آنها براي امضاء كننده شناخته شده نيستند و هيچ ارتباطي بين بخشها گسترش نيافته است براي اين اثر، بخشهاي احاطه شده بايد يك درجه اي از اطمينان را در كليدهاي خصوصي و عمومي‌داشته باشند. سطح درخواست شده از اطمينان ممكن است ميان اشخاصي وجود داشته باشند كه نسبت به يكديگر اعتماد دارند، كساني كه با يكديگر در يك دوره زماني سرو كار دارند، كساني كه با يكديگر بر روي سيستم ها ارتباط برقرار مي‌كنند، كساني كه درون يك گروه و با هم عملياتي را انجام مي‌دهند و يا كساني كه توانايي اداره كردن معاملاتشان را بطور قرار دادي و پيماني دارند بهر حال، سطح يكساني اطمينان نمي‌تواند ظاهر شود هنگامي‌كه اشخاص بطور نامكرر با يكديگر سرو كار دارند، بر روي يك سيستم ارتباط برقرار نكنند. براي عملكردهايشان در يك گروه نباشند يا اينكه توافقهاي مشتركي در تجارت نداشته باشند و يا قانونونهاي ديگري را براي اداره كردن روابطشان در بر نداشته باشند علاوه بر اين، چون رمز نويسي با كليد عمومي‌يك تكنولوژي رياضي گونه سطح بالا است پس در نتيجه همه مصرف كنندگان بايد در مهارت دانش و امنيت اشخاص كه صادر كننده اين كليدهاي خصوصي وعمومي‌هستند داراي يك اطمينان خاطري باشند.

خلاصه اي از روند امضاهاي ديجيتالي:

استفاده از امضاهاي ديجيتالي معمولا شامل روندهاي عمل ذكر شده در پايين مي‌شوند كه يا توسط خود امضاء كننده انجام مي‌شود يا توسط گيرنده پيام امضاء شده بطور ديجيتالي انجام مي‌شود.

A مصرف كننده يك كليد جفتي رمز نويسي منحصر به فردي را بوجود مي‌آورد ويا اينكه اين كليدها به او داده مي‌شود. B شخص امضاء كننده يك پيامي‌را بر روي كامپيوتر مهيا و آماده مي‌كند (براي مثال، بشكل يك پيام در پست الكترونيكي). C امضاء كننده يك خلاصه اي از پيام را با استفاده از يك الگوريتم بازسازي ايمن آماده سازي مي‌كند. ايجاد امضاي ديجيتالي از يك نتيجه بازسازي كه از پيام امضاء شده مشتق مي‌شود استفاده مي‌كند. D شخص امضاء كننده با استفاده از يك كليد خصوصي، خلاصه پيام را كشف رمز مي‌كند. كليدخصوصي براي متن خلاصه شده پيام با استفاده از يك الگوريتم رياضي گونه بكار برده مي‌شود. امضاهاي ديجيتالي شامل خلاصه پيامهاي كشف رمز شده مي‌شوند. E شخص امضاء كننده بطور برجسته، امضاي ديجيتالي اش را به پيام نزديك مي‌كند و يا به آن ضميمه مي‌كند. F شخص امضاء كننده در اصل امضاي ديجيتالي و پيام را بطور الكترونيكي به شخص مورد اعتماد مي‌فرستد. G شخص مورد اعتماد، كليد عمومي‌شخص امضاء كننده براي تصديق و تصويب كردن امضاهاي ديجيتالي شخص امضاء كننده بكار مي‌برد. تصديق و تصويب با استفاده از كليد عمومي‌شخص امضاء كننده يك سطح ضمانت تكنيكي را فراهم مي‌كند كه پيام را از امضاء كننده مي‌آورد.

H شخص مورد اعتماد يك خلاصه اي از پيام را با استفاده از الگوريتم بازسازي مشابه بوجود مي‌آورد. I شخص مورد اعتماد دو نوع خلاصه پيام را باهم مقايسه مي‌كند. اگر آنها يكسان باشند، آنگاه شخص مورد اعتماد مي‌داند كه پيام بعد از اينكه امضاء مي‌شود هيچ تغييري پيدا نكرده است حتي اگر ذره اي در پيام بعد از اينكه آن بصورت ديجيتالي امضاء شده است، تغيير ايجاد شده، پيام خلاصه شده توسط شخص مورد اعتماد امضاء كننده متفاوت مي‌شود.

سطح تفاوت قابليت اعتماد با مشاوره قانوني:

بواسطه يك رجوع به نظريه مركزي يك سطح برابر قابليت اطمينان و اعتماد، اطلاعات  و دانشهاي پاراگراف دوم مي‌تواند اختلاف و تفاوت قابل توجه و حائز اهميتي را ميان نيازمنديهاي مشاوره قانوني منحصر به فرد ويژه اي را ارائه دهد. نيازمندي برابري، همانطور كه در پاراگراف دوم استفاده شد، اين معني را نمي‌دهد كه سطح قابليت اطمينان يك گواهينامه در كشور بيگانه بايد دقيقا قابل بكابري با گواهينامه اي باشد كه در داخل كشور صادر مي‌شود. (پاراگراف  A/CN.9/482 32)

شناسايي تعدادي از اثرات قانوني براي موافقت كردن قوانين كشورهاي بيگانه :

پاراگرافهاي 2 و 3 بطور گسترده با آزمايش قابليت اعتماد ميان مرزي استفاده شده سرو كار دارند هنگاميكه دسترسي يافتن به قابليت اطمينان يك گواهينامه در كشور بيگانه يا امضاي الكترونيكي اتفاق بيفتد. بهر حال، در آماده سازي Model law، اين مطلب در ذهن بوجود مي‌آيد كه وضع قانون در كشورهاي مشترك المنافع براي بر طرف كردن نياز جهت يك آزمايش قابليت اطمينان با توجه به امضاها يا معتبر سازي هاي گواهينامه ها درخواست مي‌شود كه اين عمل هنگامي‌اتفاق مي‌افتد كه وضع قانون در كشورهاي مشترك المنافع قانون مشاوره حقوقي را از امضاء يا گواهينامه فراهم شده از يك استاندارد كافي قابيليت اطمينان مرتفع سازد. همچنين تكنيكهاي قانوني بواسطه شناسايي پيشرفته قابليت اطمينان گواهينامه ها و امضاها و كامل كردن آنها با قانون يك كشور بيگانه مي‌تواند توسط يك وضع قانون در كشورهاي مشترك المنافع ساخته شود و شامل هيچ پيشنهاد مخصوصي هم نباشد.

شناسايي توافقهايي ميان اشخاص علاقمند به استانداردهاي بين المللي:

نظريه استاندارد بين المللي شناخته شده بايد بطور گسترده براي پوشاندن استانداردهاي تجاري وتكنيكي بين المللي تفسير شود (يعني استانداردهاي مشتق شده از بازار). استانداردهاي بين المللي شناخته شده مي‌توانند مانند تجارب تجاري، قانوني و تكنيكي پذيرفته شده نشان دهند كه آيا توسط يك سكتور خصوصي يا عمومي‌براي كاربردهاي بين المللي پذيرفته شده اند يا نه! اينگونه استانداردها مي‌توانند بشكل نيازمنديها، توصيه ها، خطوط راهنما، كدهاي هدايت كننده و يا حالتهاي ديگري از بهترين تجارب ظاهر شوند. پاراگراف پنجم براي شناسايي توافقهايي ميان اشخاص علاقمند شده با توجه به مصرف انواع معين امضاهاي الكترونيكي و گواهينامه ها بعنوان زمينه هاي كافي براي شناسايي ميان مرزي فراهم مي‌كند. اين مطلب همانطور كه در مقاله پنجم گنجانده مي‌شود بايد تذكر داده شود كه پاراگراف پنجم بر جابه جا كردن وتعويض هيچ قانون تعهدي نظارت نمي‌كند خصوصا قانون تعهدي كه براي امضاهاي دست نوشته اي بكار مي‌رود كه در كشورهاي مشترك المنافع وضع شده است.

پاراگراف پنجم براي اثر گذاشتن بر روي تصريح هاي قراردادي جهت شناسايي مصرف امضاهاي الكترونيكي يا گواهينامه بدون هيچ مشكلي مي‌تواند از لحاظ شناسايي قانوني جستجو شود. اما اين مطلب شايان ذكر در اينجا است كه پاراگراف پنجم هيچ اثري بر روي موقعيت و شرايط قانوني شخص ثالث نخواهد گذاشت علاوه بر اين مطلب بايد گفت كه، فراهم كنندگان خدمات گواهينامه نيز گواهينامه هايي را با سطوح مختلفي از قابليت اطمينان، مطابق با اهدافي كه براي گواهينامه ها جهت استفاده توسط مشتريان تحت نظارت واقع مي‌شوند صادر مي‌كنند. وابسته بودن بر روي سطح قابل توجهي از قابليت اطمينان گواهينامه ها وامضاهاي الكترونيكي مي‌تواند اثرات قانوني مختلفي را بوجود آورد براي مثال در كشورهاي معين، حتي گواهينامه هايي كه گهگاه به سطح پايين و يا ارزيابي پايين نسبت داده مي‌شوند مي‌توانند نمونه هاي معيني از اثرات قانوني به شمار آيند.

ادامه دارد...

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

 پرینت این مقاله

در همین زمینه

رویکردی عملی به امنیت شبکه لایه بندی شده (۲)

در شماره قبل به لایه های این نوع رویکرد به اختصار اشاره شد. طی این شماره و شماره های بعد به...

گسترش سریع ویروس ها

زماني كه يك كد برنامة آلوده به ويروس را اجرا مي‌كنيد، كد ويروس هم پس از اجرا به همراه كد...

امضای دیجیتالی(5)

فصل چهارم گسترش ايمني SOAP امضاي ديجيتالي خلاصه: اين مدرك (سند) به قوانين پردازش و نحوه...

کرم اینترنتی

CODERED يك نوع كرم اينترنتي حال به شرح حال مختصري از خصوصيات يك كرم معروف كه هنوز هم وجود خواب...

جنگ جهانی سایبری

جنگ جهاني سايبر چیست؟ در اين جنگ جهاني نه از ارتش‌هاي كلاسيك خبري است نه از تسليحات مرگبار....